Terms of Service

Last updated: 2021-06-07

Onderstaande regeling is van toepassing op alle internet initiatieven van Jelle Van de Vliet en haar verbonden ondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd 'het bedrijf', tenzij de websites van deze verbonden ondernemingen er uitdrukkelijk van zouden afwijken. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, eraan gebonden te zijn en er zich naar te gedragen. De gebruiker geeft eveneens toestemming om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hierna bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met dwingende wetgeving, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

Voor al uw vragen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren via [email protected].

Het bedrijf streeft ernaar dat de informatie op haar websites of sociale media betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de gebruiker. Het bedrijf geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Het bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info...), die voortvloeit of enigszins verband houdt met door het bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of het bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Het bedrijf houdt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

Prijzenvolger neemt deel aan het Bol.com Partnerprogramma, een affiliate programma erop gericht om websites de mogelijkheid te geven te verdienen aan het doorlinken van gebruikers naar Bol.com.

Bol.com en het Bol.com logo zijn trademarked van Bol.com BV.

Productprijzen en productbeschikbaarheden zijn nauwkeurig vanaf het aangegeven datum en tijdstip en kunnen worden gewijzigd. Elke prijs en beschikbaarheidsinformatie weergegeven op Bol.com op het moment van aankoop is van toepassing op de aankoop van het product.

Jelle en zijn memoji tweelingsbroer

Blijf op de hoogte 🤩

Ik ben Jelle, de oprichter van de Prijzenvolger, en elke maand stuur ik een mail uit met de grootste prijsdalers, bespaartips en updates rond de Prijzenvolger.


Vul je e-mail in om je in te schrijven.


Jelle en zijn memoji tweelingsbroer

Alle productcategorieën